تبیین مؤلفه‌های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی)*

سمیه نورائی؛ هیرو فرکیش؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ محمد تاجی؛ حسین مرادی نسب

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15155

چکیده
  تغییرات ناهمگون در عرصه معماری امروز ایران، بیشتر از آن‌که ناشی از ذائقه‌ای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنی‌ بر اقتضائات مهندسی باشد، متغیری وابسته به عناصر فرهنگی و جامعه‌شناختی است. از عوامل تأثیرگذارِ فرهنگی ­اجتماعی بر کالبد معماری، متغیر «امر نمایشی» است. ازاین‌روی فهم نسبت امر نمایشی با معماری، بخشی از فهم نسبت مطالعات ...  بیشتر