معماری
سنجش میزان تأثیرگذاری معیارهای معماری میا ن افزا در طراحی فضاهای فرهنگی

صدیقه غضنفریان؛ رضا نقدبیشی؛ ندا ضیابخش

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15623

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل ارتقاء کیفی طراحی فضاهای فرهنگی با استفاده از شاخصه های معماری میان افزا برایدست یابی به راهکارهای طراحی است. بر اساس شاخصه های مؤثر در شک لگیری به متغیرهای تحقیق با روش توصیفی-تحلیلیداده های حاضر به مدل سازی مفهومی حاصل از واکاوی در متغیرهای اصلی پژوهش م یپردازد. تحلیل و سنجش نمونه هایموردی در حیطه پژوهش ...  بیشتر