باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت

سیامک رجایی رامشه

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 77-84

چکیده
   جزیره کیش به عنوان یکى از مهم ترین مراکز تفریحى و تجارى ایران شــناخته مى شــود. موقعیت و وضعیت خاص جغرافیایى و تبدیل شــدن نام آن به عنوان یک برند گردشــگرى شــهرى در میان ایرانیان، به میزان توجهات به این جزیره افزود و به تبع آن ساخت وســازهایى جهت پاسخگویى به نیاز گردشگران و ســرمایه داران ایجاد شد؛ ساخت وسازهایى که بخش جنوبى ...  بیشتر