تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز

سحر صدیق اکبری؛ مهروش کاظمی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 110-101

چکیده
  نیاز انسان به معماری و موسیقی، ضرورت شناخت و بررسی ویژگی­های مشترک این دو مقوله­ی هنری را به وجود آورده است. هدف این پژوهش، بازشناساندن مفاهیم معماری ایرانی توسط مفاهیم موسیقی ایرانی می­باشد. بر این اساس وجوه اشتراک دو هنر معماری و موسیقی سنتی ایرانی در هشت بند (فضا، ریتم، تناسب­ها، فرهنگ، تقارن، سلسله مراتب، اعداد ، سایه روشن) ...  بیشتر