بررسی الگو های اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری

مریم سینگری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 73-81

چکیده
  رویکرد بوم شناسانه طراحی فضاهای زیستی، نگرش نوینی را در متون شهرسازی قرن حاضر رقم زده و تعاملی میان مجتمع های زیستی محیط زیست برقرارنموده است. روش انجام پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی نظریه های مرتبط با موضوع الگوهای اولیه طراحی محله پایدار است. مقایسه تحلیلی میان الگوهای نیمه اول و دوم قرن بیستم نشان می دهد روند طی شده جهت دستیابی به ...  بیشتر