معماری
تبیین جایگاه تکنیک‌های استعاره و قیاس در فرایند طراحی معماری: از فهم تا حل مسئله

مریم نوری؛ شادی عزیزی؛ محمدیاسر موسی پور

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16034

چکیده
  در حوزه طراحی پژوهی، از مسئله طراحی سخن بسیار گفته‌شده است. همچنین بخش عمده مطالعات این حوزه، معطوف به یافتن تأثیر دو تکنیک مؤثر بر فهم و یا حل مسئله طراحی بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که «تکنیک‌های استعاره و قیاس در کدام قسمت از فرایند طراحی معماری نقش مفیدتری را ایفا می‌کنند و آیا کارایی این تکنیک‌ها در تمام فعالیت‌های ...  بیشتر