محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 59-72

چکیده
  امروزه بحث توسعه همه جانبه همگام با توجه و توسعه مقوله محیط زیست مطرح می­باشد. به عنوان یکی از ملزومات توسعه  محدوده آسایش حرارتی را می­بایست برای هر منطقه تعیین کرد. در این مقاله محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به قرارگیری بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک و نقش تعیین­کننده حیاط ...  بیشتر