معنای بازار تهران در تجربه زنانه

مینا بیدار؛ جهانشاه پاکزاد؛ عباس وریج کاظمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15241

چکیده
  زنان، بخش بزرگی از مخاطبان بازار تهران، در حال استفاده از فضایی هستند که در طی سال­ها برای استفاده اکثریت مردانه شکل‌گرفته است. هدف پژوهش پی بردن به معنای بازار تهران در تجربه زنان و چگونگی تأثیر شرایط زمینه­ای بر شکل­گیری این معنا بوده است. پژوهشگران با روش پدیدارشناسی به مصاحبه عمیق با 14 زن (و برای دستیابی به داده‌های مکمل، ...  بیشتر