تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط

مرجان خان محمدی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 107-120

چکیده
  با توجه به این‌که محیط، بستر شکل‌گیری بسیاری از ویژگی‌های رفتاری است. توجه و تد‌‌قیق د‌‌ر ویژگی‌های محیطی فضاهای آموزشی د‌‌ر راستای ارتقاءء آموزش امری ضروری می‌نماید‌‌. لذا بر همین مبنا این پژوهش باهد‌‌ف ارتقاء سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان و پاسخ به سؤال چیستی و چگونگی عوامل تأثیرگذار د‌‌ر کیفیت سرزند‌‌گی محیط آموزشی، نخست ...  بیشتر