شهرسازی
تأثیر هجوم مغولان بر مفهوم و ساختار شهر ایرانی در روزگار ایلخانان

محمد حسن خادم زاده؛ شهاب الدین تصدیقی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15937

چکیده
  تهاجم مغولان تخریب سازمان­یافته­ی بسیاری از شهرهای کشور را در پی داشت. سکونت گسترده‌ی کوچ‌نشینان مغول در کنار فروپاشی نظام اداری و اقتصادی سابق، باعث افول ساختار شبکه‌ و حیات شهری در آن شد. هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که کمرنگ شدن شهرنشینی در ابتدای این دوره‌ و زایش مجدد آن در ادامه‌، چه تأثیراتی بر مفهوم و ساختار شهر ...  بیشتر