معماری
سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسة بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌های استان همدان

شیرین گوران؛ منوچهر فروتن؛ امید دژدار

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15939

چکیده
  شناخت سبک‌های یادگیری آموزش‌گیرندگان عاملی مهم در افزایش یادگیری و جلوگیری از هدررفتن استعداد‌ها و امکانات است. پژوهش حاضر باهدف شناخت و مقایسة سبک‌های یادگیری دو گروه کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا‌پیوسته معماری دانشگاه‌های مختلف استان همدان، کارکرد تحصیلی و ارتباط آن با جنسیت دانشجویان انجام‌گرفته است. پژوهش از کلیة دانشجویان ...  بیشتر