معماری
بررسی جریان های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی برحسب مشاغل و فضاهای معماری مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

علی مجنونی توتاخانه؛ حسین اسمعیلی سنگری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.19369

چکیده
  هدف پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی بازار تاریخی تبریز بر حسب عوامل انسانی و معماری است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان مراجعه کننده به بازار است. با استفاده از روش نمونه‌گیری با جامعه آماری نامعلوم، 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، 896/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی منجر ...  بیشتر