معماری
تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری

محمدرضا بمانیان؛ نگار دهقان؛ زهرا زارع؛ منصور یگانه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17426

چکیده
  خوانایی کیفیتی محیطی است که به فضای شهری وضوح بخشیده و سبب گشته که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده شود. در بستر بوستان­های شهری، مؤلفه‌های خوانایی فضایی توانسته­اند درجات مختلفی از رفتار قلمروپایی را در شهروندان پدیدآورند. هرگونه شخصی‌سازی و نشانه­گذاری محیط یا دفاع در مقابل مزاحمت، یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب و تقویت آن درنهایت ...  بیشتر