معماری
تحلیل و ارزیابی عملکرد روش‌های فرهنگ‌سازی اصول پایه‌ای معماری در جامعه‌ی ایران

مژگان صالح آهنگر؛ سعید تیزقلم زنوزی؛ مهرداد جاویدی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17340

چکیده
  تبیین روش‌های فرهنگ‌سازی و بررسی نقاط ضعف و قدرت آن‌ها قدم اول در آموزش اصول پایه‌ای معماری به عامه مردم، قطب مهم کنترل و نظارت بر ساختمان‌سازی صحیح، هست. هدف از انجام این پژوهش معرفی و ارزیابی عملکرد فعلی روش‌های فرهنگ‌سازی اصول پایه‌ای معماری در جامعه ایران است. این مقاله به لحاظ هدف از نوع کاربردی هست و رویکرد روش‌شناسی آن ...  بیشتر