برنامه ریزی شهری
کاربست مفهوم فضاهای تنفس گاهی در محلات شهری با تأکید بر مؤلفه زیست محیطی(مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی محله بلاغی و جانبازان قزوین)

رعنا شیر محمدیان زاده؛ سیدمحمدرضا خطیبی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15716

چکیده
  عدم وجود فضای تنفس در محلات به دلیل فشردگی ناشی از افزایش شهرنشینی در شهرها، استفاده از روش های نوین راجهت رفع این کمبود ضروری نموده است؛ بنابراین پژوهش باهدف کاربست مفهوم فضاهای تنف سگاهی ب هعنوان فضاهای سبزو باز کوچک مقیاس در بافت فشرده شهرها با تأکید بر مؤلفه زیست محیطی مطرح می شود. در این پژوهش برای چگونگی ایجادفضاهای تنف سگاهی ...  بیشتر