شهرسازی
ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش رضایت‌مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی محله پایین خیابان مشهد)

تکتم حنایی؛ ساناز سعیدی؛ احسان ارمز؛ شیما عابدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16971

چکیده
  صنعت گردشگری به‌عنوان دومین صنعت پردرآمد جهان، نقش مهمی در اقتصاد و رونق شهرها بر عهده دارد و افزایش رضایت‌مندی از چگونگی انتخاب مسیر برای رسیدن به نقاط جاذب، جلوگیری از سردرگمی در مسیریابی، نحوه دسترسی به خدمات و تسهیلات و تأمین انتظارات و توقعات گردشگران می‌تواند باعث افزایش تمایل به بازگشت به مقصد شود. هدف این پژوهش ارزیابی ...  بیشتر