معماری
بررسی کارایی روشهای بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت

مریم صادقیان؛ اکرم حسینی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15714

چکیده
  با افزایش محبوبیت روش های بهینه سازی در علوم مختلف، معماران نیز با اهداف گوناگون به استفاده از این روش ها در طراحیو اجرای ساختمان پرداخت هاند. نحوه ی کارکرد و ویژگی های ه رکدام، با توجه به جدید بودن آ نها در معماری، ناشناخته است.در این تحقیق، ضمن تدوین مبانی روش های بهینه سازی تکاملی، با مرور 77 مطالعه پیشین که در حوزه ی ساختمان، ازالگوریتم ...  بیشتر