معماری
آنالیز حساسیت ویژگی‏های ساختاری برعملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبه‌ای با ‌تهویه طبیعی در ‌اقلیم گرم و خشک ایران (شهر تهران)

فریال سادات سیادتی؛ ریما فیاض؛ نیلوفر نیکقدم

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.63836.12114

چکیده
  نمای دوپوسته یک عنصر معماری جذاب از نظر بصری است. فرایندهای فیزیکی در نمای دوپوسته پویا و در برهم‌کنش مداوم با یکدیگر هستند و به ویژگی‌های هندسی و حرارتی عناصر مختلف نما بستگی دارند. متغیرهای مستقل موثر در عملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبه‌ای باتهویه طبیعی، شامل عمق حفره، سطح مقطع دریچه­ها، جنس، موقعیت و زاویه سایه‌بان و جنس شیشه‌ها ...  بیشتر