نقش سازه در ساختار زیباشناسی معماری معاصر

آژنگ بقایی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 27-39

چکیده
       پیوند فرم معماری و سازه براساس شواهد بسیار در معماری گذشتۀ ایران به خصوص سلجوقی و تیموری و در اروپا (بویژه گوتیک) و همچنین معماری بومی اکثر کشورهای جهان وجود داشته است. به تدریج این پیوند در پی تحولات معاصر می­تواند دستمایه­ای باشد تا این دو خویشاوند (معماری و سازه ) زیبایی و استواری جدیدی را شکوفا کنند. این مقاله، بررسی ...  بیشتر