معماری
معناشناسی خرد عرفی و تأثیر آن در بازیابی هویت مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر ارومیه)

سمیرا نبوی؛ علی جوان فروزنده؛ قاسم مطلبی؛ معصومه یعقوبی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17160

چکیده
  توجه به خرد عرفی، به‌عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در رابطه تجربی انسان-محیط از مسائلی است که در پژوهش‌ها و فرایندهای طراحی معماری کمتر به آن پرداخت‌شده است. مقاله حاضر باهدف ایجاد محیط‌های مسکونی باکیفیت، به بررسی و شناسایی تأثیر مؤلفه‌های خردعرفی بر شکل‌گیری هویت مکان می‌پردازد. مقاله حاضر ازنظر نوع تحقیق: کیفی و کمی، ازنظر ...  بیشتر