معماری
ارزیابی نظر ساکنان در بهره‌گیری از رویکردهای توسعه‌ی میان‌افزا (مطالعه موردی: بناهای جدید جویبارِ اصفهان(*

الهام امین الرعایا؛ مقدی خدابخشیان

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17040

چکیده
  جویبارِ از محلات تاریخی اصفهان و دارای کالبدی متفاوت با محلات شهر است. نوع مداخله در این بافت تاریخی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر جهت ارزیابی رویکردهای توسعه‏ی میان‌افزار ازنظر ساکنان محله‏ شکل‌گرفته است. شیوه‌ی پژوهش کیفی، کمی و ازنظر هدف کاربردی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه‌ای است. تصاویر مربوط به معماری بناهای ...  بیشتر