معماری
بازنمایی فضای معماری در آثار نقاشی با رهیافت نشانه‌شناسی لایه‌ایی (نمونه موردی: منتخبی از آثار ایران درودی)

انسیه ولی؛ سیامک پناهی؛ منوچهر فروتن؛ حسین اردلانی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.69467.12266

چکیده
  مطالعات بین رشته‌ایی در حیطه هنر، فهم عمیقی از معنای اثر را فراهم می‌سازد. اگر نقاشی را نوعی بازنمایی پنداشت که توان ارائه معانی متعدد را دارد، این مسأله مطرح می‌شود که در خلق تصویر چه رهیافت‌های فضایی به ماهیت تولید معنا منجر شده و چگونه مورد خوانش قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف پیوند دو رسانه هنری نقاشی و معماری، به کشف لایه‌های ...  بیشتر