معماری
مشارکت بیماران روحی در فرآیند طراحی باغ های شفابخش به منظور بالابردن پایداری اجتماعی درمراکز درمانی

آرزو علی عباس زاده رضائی؛ لیلا مدقالچی؛ فرزین حق پرست

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 17-26

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.61204.12032

چکیده
  در عصر حاضر فشارهای روانی علل اختلالات روحی در جامعه هستند. با توجه به این که تعداد زیادی از افراد با کمبود مراکز درمانی متناسب روحیات خود مواجه هستند، از این رو میتوان با دخالت دادن مخاطبین، نیازهای آنها و استفاده از مفاهیم مرتبط با پایداری اجتماعی، طراحی فضاهای درمانی را مطابق با خواسته های آنان برطرف کرد. در پژوهش حاضر با بهره گیری ...  بیشتر