نظریه تهیه طرح های ساختاری- راهبردی (ناحیه ای و محلی)

دکتر حمید ماجدی

دوره 6، شماره 11 ، آبان 1391، ، صفحه 17-26

چکیده
  نظریه تهیه "طرح های ساختاری- راهبردی" در شروع فعالیت در دفتر طرح ریزی شهری وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر سال 1369 ارائه گردید و بر این اساس تهیه طرح های "توسعه و عمران شهرستان (ناحیه ای)" در چارچوب نظریه مذکور به عنوان اولین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد. دومین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور با پیشنهاد تهیه "طرح های ...  بیشتر