ارائه راهکارهای جلب مشـارکت ساکنان مناطق اسکان غیر رسمی (در فرآیند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری)

برهان عبدی؛ علی سلطانی؛ محمدرضا بذرگر؛ جبار امجدی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 71-82

چکیده
         در پژوهش­های مرتبط با برنامه­ریزی و طراحی شهری و همچنین طرح­های ساماندهی مناطق غیر رسمی، سخن از مشارکت بسیار بکار رفته، با این وجود راه­های موثر بر ایجاد انگیزه مشارکت در فرآیند تهیه و اجرای طرح­ها هنوز تا حدودی مبهم و ناکافی است. نتیجه آنکه اغلب در کشورهای در حال توسعه، علیرغم مباحث بسیار گسترده در این عرصه؛ ...  بیشتر