مقایسه تطبیقی نظریات در مورد پارک های اداری و توسعه پایدار شهری

زهرا مشارزاده مهرابی؛ سینا صبری؛ سهیل صبری

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 111-122

چکیده
        کاربرد نظریه پایداری در شهرسازی جز به صورت تعاریفی مانند توسعه شهری پایدار می تواند کارکردی مستقیم در طرح های شهری پیدا کند. همچنین در سالهای اخیر نظریه احداث و مکان یابی مجموعه های اداری در سیاست های اجرایی بسیاری از استان های ایران مطرح گردیده است. با توجه به برخی مشترکات بین این دو نظریه، این مقاله به ارزیابی نظریه ...  بیشتر