طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت

جمال الدین مهدى نژاد؛ رضاسیروس صبرى؛ مجیدابراهیم دماوندى؛ جوانه عباس پوراسداله

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 59-66

چکیده
   هدف از بحث حاضر این است که بررسى گردد براى دست یابى به معمارى هماهنگ با طبیعت آیا صورت بردارى ظاهرى از طبیعت به تنهایى براى معمارى زیبایى به ارمغان مى آورد؟ و چگونه مى توان معمارى زیبا با توجه به عملکرد خلق کرد؟ طبیعت در این زمینه چه روشى داده است؟ براى پاسخ به پرسش ها با مراجعه به متون ابتدا معناى زیبایى در طبیعت جمع بندى گردیده ...  بیشتر