هویت و مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ حسنعلى پورمند

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 79-90

چکیده
   هویت را مى توان به معنایى که انسان ها از طریق احساسات ذهنى از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعى کسب مى کنند، تعریف نمود. این وجود و ارتباطات نیازمند مکانى براى شکل گیرى است. مکان ها، مراکز اصلى تجربه بلافصل از جهان است. اگرچه امروزه فشار فن آورى هاى جدید، جهانى شدن و تراکم فضا-زمان، تأثیر مکان ها در شکل دهى به هویت فردى و اجتماعى ...  بیشتر