بررسی شاخص های مسکن ایران و جهان (مطالعه موردی : ایران ، انگلیس و فرانسه)

حمیدرضا صارمى؛ مریم ابراهیم پور

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 91-102

چکیده
   روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است . هدف از این ...  بیشتر