بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل عاملی و دلفی با استفاده از GIS در تشخیص فرسودگی بافت‌های شهری مطالعه موردی: محله خاک سفید منطقه چهار شهر تهران

دکترمحمدرضا بمانیان؛ هادی رضایی راد

دوره 6، شماره 11 ، آبان 1391، ، صفحه 5-16

چکیده
  شهرها مانند موجودات زنده، حیات دارند و اگر در بستر زمان، عوامل برهم‌زننده تعادل زیستی آنها کنترل نشود، زمینه‌های زوالشان پدید می‌آید. یکی از‌این عوامل برهم‍زننده‌، فرسودگی ‌کالبدی بافت ها است. همچنین گسترش روز‍افزون شهرها و تنوع داده‌ها‌، کنترل کلانشهرها را با معضلات اساسی روبرو نموده ‌است. دراین میان سیستم اطلاعات مکان با ...  بیشتر