معماری
نقش«خیال» در هویت بخشی به مکان در معماری (مطالعه موردی: مسجد دو مناره سقز)

ناصح یوسفی؛ اسدالله شفیع زاده؛ محمد رضا پاکدل فرد

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.56689.11892

چکیده
   هدف این پژوهش بررسی نقش «خیال» در هویت بخشی به مکان در معماری است. روش پژوهش به صورت آمیخته است. تعداد نمونه در بخش کیفی 15 مقاله و 9 خبره در امر معماری شهری است و از روش نمونه گیری هدفمند منابع و گلوله برفی خبرگان انتخاب شدند. نمونه در بخش کمی برای تکنیک دیمتل 9 نفر بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند.. برای تفسیر در بخش کیفی از روش ...  بیشتر