سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی مطالعه موردی: تهران

فرح حبیب؛ سید مجید نادری؛ لعلا جهانشاهلو؛ حمیده فروزانگهر

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 5-14

چکیده
  مقاله حاضر با هدف تبیین و شناسایی مفهوم ، "سرمایه اجتماعی" در ساختار شهری و ارائه چارچوبی برای "ارزیابی" ، در بستر مراجعه به "مستندات "و "پیمایشی توصیفی"، به ارزیابی شاخصها و سنجه های "چارچوب پیشنهادی" پرداخته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصها و سنجه های "ارزیابی سرمایه اجتماعی" در ساختار شهری را می توان در حوزه "احساس امنیت شهروندی" ...  بیشتر