اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهسا ممقانی قاضی جهانی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 79-84

چکیده
  زندگی تنها در محیط و شرایط اقلیمی طبیعی یا مصنوعِ مناسب شکوفا می شود.  ساکنین دوران باستان این شرایط را کشف، و بنیان و روش طراحی عناصر بنا و شهرها می شد. هنگامی که این عناصر شناخته می شدند سپس اصول از آنها استخراج و طراحها بر آن اساس انجام می شد. مقاله حاضر نکات مهمی را ارایه می نماید که نتیجه تحقیقات بروی اصول و عناصر معماری هوشمند ...  بیشتر