طراحی شهری
بررسی کیفیت شنیداری فضای شهری با استفاده از تکنیک صداپرسه مطالعه موردی: خیابان امام خمینی تبریز

نسرین محسن حقیقی؛ عباس غفاری؛ آیدا ملکی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.64407.12126

چکیده
  کیفیت شنیداری در خیابانهای مرکزی شهری از عوامل تعیین کننده کیفیت کلی محیطی است که بر ادراک ذهنی کلی افراد از فضا تاثیر می گذارد اما امروزه غلبه اصوات ترافیکی سبب آزردگی شنیداری می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت ادراک شنیداری خیابان امام خمینی تبریز از دید افراد پیاده بود. از تکنیک صداپرسه مبتنی بر استاندارد ISO12913-2 جهت ...  بیشتر

طراحی شهری
تبیین ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17353

چکیده
  عوامل متعددی در مطلوبیت منظر صوتی اثرگذار هستند که دلیل حضور فرد در فضای شهری و تواتر مراجعه از جمله آن است. در تحقیق حاضر تأثیر این مسئله در مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز موردمطالعه قرار گرفته است. برای روشن شدن نحوه ادراک افراد مختلف از منظر صوتی بازار، از پرسش‌نامه استفاده شده که 384 نفر از سه گروه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. همبستگی ...  بیشتر