طراحی شهری
تبیین ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17353

چکیده
  عوامل متعددی در مطلوبیت منظر صوتی اثرگذار هستند که دلیل حضور فرد در فضای شهری و تواتر مراجعه از جمله آن است. در تحقیق حاضر تأثیر این مسئله در مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز موردمطالعه قرار گرفته است. برای روشن شدن نحوه ادراک افراد مختلف از منظر صوتی بازار، از پرسش‌نامه استفاده شده که 384 نفر از سه گروه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. همبستگی ...  بیشتر