طراحی شهری
بررسی کیفیت شنیداری فضای شهری با استفاده از تکنیک صداپرسه مطالعه موردی: خیابان امام خمینی تبریز

نسرین محسن حقیقی؛ عباس غفاری؛ آیدا ملکی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.64407.12126

چکیده
  کیفیت شنیداری در خیابانهای مرکزی شهری از عوامل تعیین کننده کیفیت کلی محیطی است که بر ادراک ذهنی کلی افراد از فضا تاثیر می گذارد اما امروزه غلبه اصوات ترافیکی سبب آزردگی شنیداری می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت ادراک شنیداری خیابان امام خمینی تبریز از دید افراد پیاده بود. از تکنیک صداپرسه مبتنی بر استاندارد ISO12913-2 جهت ...  بیشتر