نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار

زهرا احمدی

دوره 9، شماره 21 ، خرداد 1394، ، صفحه 81-90

چکیده
  نتایج فاجعه‌آمیز استفاده بی­رویه از منابع طبیعی و عدم توجه به مسائل زیست محیطی، طراحی پایدار و به دنبال آن معماری پایدار را اجتناب ناپذیر کرده است. پژوهش حاضر با تکیه بر ویژگی پایداری در معماری بومی ایران در مناطق کویری و همچنین با تأکید بر نقش جوهری فضاهای باز در این معماری بر آن است تا نقش کلیدی فضاهای باز را در خلق معماری بومی ...  بیشتر