برنامه ریزی شهری
ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران

داود عزیزی؛ علی اکبر تقوایی؛ میثم آدینه لوفرد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 5-18

چکیده
  با گذشت بیش از چهاردهه از تهیه طرح‌های جامع و تعیین محدوده قانونی برای شهرهای ایران، هنوز ارزیابی دقیقی از موفقیت این ابزار صورت نگرفته است. همین عامل باعث شد این پژوهش به انجام این مهم پرداخته و به ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی طرح جامع دوم تهران مبادرت نماید. روش تحقیق پژوهش بر پایه روش ارزیابی کمی و با هدف کاربردی است و تصاویر ...  بیشتر

تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور؛ علی اکبر تقوایی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 5-17

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر، سنجش مؤلف ههای اثرگذار بر دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محل ههایمنتخبی از شهر تهران است. این تحقیق با تبیین شاخ صهای اثرگذار بر دلبستگی به مکان که دربرگیرنده هویت مکان، وابستگیبه مکان و پیوندهای اجتماعی است، به انداز هگیری و مقایسه آنها پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و ...  بیشتر

تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-66

چکیده
  تدوین الگوی شهرسازی اسلامی، ایجاب می‌کند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع دست اول به ویژه قرآن کریم جستجو شود. در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر»، مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف، و مهم‌ترین ارکان تحقق و بقای آنها، ذکر می‌شود. براین‌اساس، قرآن «شهر» را محل تحقق حاکمیت الله ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها

سید مهدی فخراحمد؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 57-67

چکیده
  توسعه پایدار شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکیل دهنده شهر توجه شود . در توسعه درونـی و درگسترش قلمرو فضایی، شهرهای امروزی کمتر از نظامی برنامهریزی شده تبعیت شده، لذا برخی قابلیتها از جمله زمینهایقابل بازیافت شهری و خصوصاً زمینهای خالی و بلا استفاده درون شهری ، به خوبی شناسایی نمیگردند کـه بـا شناسـاییاین زمینهای ...  بیشتر