معماری
بررسی مفاهیم محوربندی در مساجد یزد

حسین ناصری؛ صادق بختیاری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.53200.11960

چکیده
  کالبد مساجد حامل ویژگی­های شکلی و هندسی است که نشانگر تفکرات سازندگان آن است. شناخت تنوع در نقشه مساجد در درک بهتر دیدگاه سازندگان بنا مؤثر باشد. هدف پژوهش شناخت تنوع محور در مساجد است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی نمونه­های موردی درپی پاسخ به این پرسش­ است که چگونه آرایش محور در نقشه مساجد پاسخگوی کارکرد عبادی آن است؟ ...  بیشتر