آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل

سحر ندایی طوسی؛ عباس شاه صفی؛ مجید غ فارخورزنی*؛ عباس طاهری

دوره 9، شماره 21 ، خرداد 1394، ، صفحه 41-56

چکیده
  مسئله‌ی امنیت و کاهش آسیب‌پذیری منطقه‌ی‌کلان‌شهری ‌تهران، به عنوان پایتخت ‌سیاسی ‌و اقتصادی کشور، از گذشته‌ تاکنون موردتوجه قرار داشته‌است. نامناسب بودن گزینه نظامی‌سازی ‌فضاهای‌شهری، به دلیل «هزینه‌های ‌بالای ‌برقراری ‌امنیت» و همچنین «افشای‌ فضاهای ‌راهبردی»، تصمیم‌گیرندگان را به تفکر در مورد شیوه‌های ...  بیشتر