معماری
تبیین شاخص‌های سنجش عدالت اجتماعی در معماری مسکن

مرجان جناب؛ حدیثه کامران کسمایی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.59179.11974

چکیده
  عدالت اجتماعی از مهمترین حقوق شهروندی محسوب میشده اما تاکنون تعریف جامعی از آن در معماری مسکن ارائه نگردیده است. هدف این پژوهش، تبیین وپالایش شاخصهای سنجش عدالت اجتماعی در معماری مسکن ایران بوده است. پژوهش با هدف کاربردی، به روش ترکیبی کیفی و کمی با کمک تکنینک دلفی و تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. پس از مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل ...  بیشتر