برنامه ریزی شهری
سنجش میزان تحقق مؤلفه های رویکرد انسانگرا در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعهموردی: محلههای ناسار و ارم شهر سمنان)

علی اکبر سالاری پور؛ بنیامین حسن زاده باغی؛ سحر نظری

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.60166.12004

چکیده
  محله­ها جزئی جدایی ناپذیر از ساختار زندگی اجتماعی شهروندان هستند و با وجود نیازهای مختلف انسان در محلات شهری، باید در برنامه­ریزی­های شهری از رویکرهای جدیدی استفاده نمود که شهرسازی انسانگرا یکی از آنهاست. این پژوهش با تکیه بر روش­های کمی و توزیع پرسشنامه میان شهروندان به دنبال سنجش میزان تحقق مولفه­های رویکرد انسانگرا در ...  بیشتر