شهرسازی
فضای شهری و سینما؛ تاثیر بازنمایی منظر جنگ در ارتقا خاطرات جمعی ( مورد پژوهی: ایستاده در غبار و روز سوم)

حدیث لقمانی؛ آیدا باقری بهشتی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.62487.12070

چکیده
  یکی از عوامل تقویت خاطره جمعی در شهرها، اتفاقات و رویدادهای خاص مانند جنگ می‌باشد که جهت استمرار و انتقال این مفاهیم در فضای شهری، سینما نقش مهمی را ایفا می‌کند. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر بازنمایی معیارهای فضای شهری در ارتقا خاطرات جنگ می‌باشد. دراین راستا معیارها بدست آمده از ارتباط فضای شهری وسینما در دوفیلم روزسوم و ایستاده ...  بیشتر