طراحی شهری
ارزیابی نقش منظر صوتی در احساس تعلق به محیط (مطالعه موردی: محله فرحزاد شهر تهران)

محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده؛ مهرداد احمدی؛ مهرداد کریمی مشاور

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.21017

چکیده
  یکی از محرک‌های احساس نسبت به محیط، منظر صوتی است که بر کیفیت فضای شهری نیز تأثیر می‌گذارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی نقاط مفصلی و ارتباطی بین دو مفهوم منظر صوتی و احساس تعلق به محیط است، تا شدت و رابطه بین این دو را در محله فرحزاد تهران تبیین نماید. جامعه آماری پژوهش، تمامی استفاده‌کنندگان این محدوده است که بر روی 385 نفر ...  بیشتر