محــــرمیت در معمــــــاری سنـتی ایــران

محمد کاظم سیفیان؛ محمدرضا محمودی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 3-14

چکیده
  نقش غنی و زیبای جامعه سنتی، نتیجه غنا و زیبایی تار و پود معنوی آن است که طرحها و نقشهای کلی را به هم پیوند می دهد. اصول معنوی حاکم بر معماری سنتی ایران، ریشه های عمیقی در فرهنگ و اندیشه های این مرز و بوم داراست. اصل محرمیت به عنوان یک اصل حاکم بر تمامی شئون زندگی، به زیبایی در معماری سنتی ایران کالبد یافته و آثار و نتایج عمیقی در سازماندهی ...  بیشتر