نقش تجـربه با واسطـه (رسانـه ای) در شنـاخت دانشجویـان معمـاری معاصر ایـران

پریسا علی محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 63-74

چکیده
  این مقاله با هدف شناخت تجربه باواسطه و تأثیر آن بر دانشجویان معماری معاصر ایران، به بررسی ویژگی  رسانه­ها و مطالعه موردی دانشجویان دو دانشگاه تهران و آزاد اسلامی تهران در سال 85-86 پرداخته است. به دلیل حضور قدرتمند رسانه ها در زندگی معاصر که مفهوم زمان و مکان را دگرگون ساخته است، افراد در زمینه های گوناگون به دلیل سرعت، سهولت، هزینه ...  بیشتر