ارزیـابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری

هاشم نیکو مرام؛ حسین وظیفه دوست؛ سروش خانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 3-12

چکیده
  استفاده گسترده از اتومبیل در جوامع صنعتی سبب تغییر سیستم‌های شهرسازی گردید. این امر موجب شد مهندسین شهرسازی اولویت را به وسائل نقلیه  دادند. پس از پایان جنگ جهانی دوم رویکرد جدیدی در شهرسازی شکل گرفت، این جنبش ایجاد فضای اختصاصی عابرین پیاده و اولویت دادن به آن‌ را مد نظر قرار داد. پل عابر پیاده یکی از این دستاوردها است. طبق آمار ...  بیشتر