برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی توسعه شهری اراک از منظر آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری

مریم خانمحمدی؛ نوابخش فرزاد؛ فرانک سیدی؛ ژیلا مشهدی؛ مریم توسکی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 27-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.65857.12178

چکیده
  توسعه سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با هدف «آسیب‌شناسی توسعه شهری اراک از منظر آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری» انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 ...  بیشتر