معماری
شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مسکن انعطاف‌پذیر منطبق با سبک زندگی (مطالعه موردی: استان تهران)

مهسا زارع شهامتی؛ ندا صحراگردمنفرد؛ سیدعباس یزدانفر

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.66136.12191

چکیده
  مسکن در دوره‌های گوناگون، بستر پاسخ‌دهی به نیاز‌های مادی و روانی افراد بوده‌است. مسکن انعطاف‌پذیر پاسخگوی مناسبی به سبک‌زندگی همه افراد شامل خواسته‌های آن‌ها درباره تمایلات فردی، اجتماعی و اولویت‌هایشان می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان ارتباط راهکار‌های انعطاف‌پذیری با سبک‌زندگی می‌باشد؛ لذا ابتدا ریزمعیار‌های این ...  بیشتر