معماری
تبیین ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا در کارگاه‌های طراحی بر‌اساس توانایی شناختی

فرهاد کاروان

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.68350.12237

چکیده
  در طراحی محیط‌های یادگیری کلاسی براساس اصول و فرض‌های سازنده‌گرایی باید به فرایندهای شناختی مرتبط با دانشجو توجه کرد. هدف پژوهش، تبیین ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا بر‌اساس توانایی شناختی دانشجویان معماری در آموزش کارگاه‌های طراحی بود. روش این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان معماری دانشگاه فنی و ...  بیشتر